Persberichten

Persbericht: Presentatie levensverhalenproject ‘Niemand zal je geloven’

Organisaties van slachtoffers seksueel misbruik Rkk buiten spel gezet

Persbericht 30 april 2016

Organisaties van slachtoffers seksueel misbruik Rkk buiten spel gezet

De stichting Vrouwenplatform Kerkelijk Kindermisbruik treedt sinds december 2012 op als belangenbehartiger en lotgenotenplatform van voormalige slachtoffers van kindermishandeling en seksueel misbruik in de Rk kerk. De vertrouwenspersonen van VPKK luisteren zorgvuldig naar melders, geven hen een stem in de media en behartigen hun belangen. Media en politiek hebben VPKK in die rol erkend, bij het kerkelijk gezag heeft onze belangenbehartiging echter geen gehoor gevonden, evenmin als bij de commissie Deetman. Uit het onderzoek van Argos radio (NPO radio 1, 30-04-2016) komt naar voren dat Wim Deetman de besluitvorming binnen de organisatie KLOKK vergaand bepaald heeft. Daarmee vond alle besluitvorming feitelijk plaats tussen Deetman en het kerkelijk gezag en stonden we als onafhankelijke belangenbehartigers van slachtoffers buiten spel.

Sluiting klachtencommissie op 1 mei a.s. is schadelijk voor vele slachtoffers van rk kerk.

PERSBERICHT
 
Sluiting klachtencommissie op 1 mei a.s. is schadelijk voor vele slachtoffers van rk kerk.
 
Een geschiedenis van geheim geweld en misbruik in de kinderjaren door machtige personen vraagt het uiterste van wie daarmee moeten leven. Het is een lange weg. Alleen de persoon zelf kan zeggen wanneer het tijd is om erkenning te zoeken, en wat nodig is om dat veilig te kunnen doen.

Persbericht kort geding advocaten en vrouwenplatform

Amsterdam, 1 oktober 2014

De Kort Gedingrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, heeft de vrouwen die samen met het VPKK (Stichting Vrouwenplatform Kerkelijk Kindermisbruik) een Kort Geding hadden aangespannen tegen de Nederlandse Rooms Katholieke Kerk gelijk gegeven.

Dat blijkt uit de uitspraak van 1 oktober 2014.

Eiseressen vinden dat het stellen van een einddatum voor het indienen van klachten per 1 juli 2014 door de Kerk onrechtmatig was jegens de slachtoffers die nog geen klacht hadden kunnen indienen. Na jaren van gedwongen stilzwijgen over het misbruik is een groot deel van de slachtoffers nog niet in staat om hun verhaal (in detail) te vertellen.

Eiseressen en de groep anonieme vrouwen die door het VPKK werd vertegenwoordigd, hebben langer de tijd nodig om over het misbruik te kunnen spreken. Zij wilden en willen alsnog de kans krijgen om dit te doen. Dit standpunt werd (onder meer) door hun advocaten bepleit op de zitting van 18 september 2014.

De rechter heeft eiseressen gevolgd in hun standpunt en gelast dat het meldpunt voor het indienen van de klachten weer opengesteld dient te worden tot 1 mei 2015. Daarnaast dient het meldpunt alle klachten die na 1 juli 2014 binnen gekomen zijn alsnog in behandeling te nemen. De Rooms-Katholieke kerk dient deze beide punten bekend te maken middels aankondiging in 4 landelijke dagbladen.

De datum van 1 juli 2014 werd vastgesteld door De Bisschoppenconferentie van het Rooms Katholieke Kerkgenootschap Nederland in samenspraak met De Konferentie Nederlandse Religieuzen. Het meldpunt werd eveneens door deze partijen in december 2011 opgericht naar aanleiding van de bevindingen van de Commissie Deetman over onder meer de ernst en de omvang van het seksueel misbruik binnen de Rooms-Katholieke kerk.

Hoewel eiseressen hadden verzocht om een langere termijn zijn zij erg verheugd over deze principiële uitspraak. Zij beraden zich nog op het eventueel starten van een bodemprocedure.

Het geanonimiseerde vonnis alsmede de dagvaarding treft u bijgaand aan. Voor nadere inlichtingen of geanonimiseerde stukken kunt u terecht bij de raadsvrouwen voor eiseressen in deze zaak mr. Eva Huls en mr. Wendy van Egmond van Van Driem advocaten te Amsterdam.

In juni 2014 werd onze hulp gezocht door de Stichting Vrouwenplatform Kerkelijk Kindermisbruik (hierna: het VPKK). Het VPKK vroeg ons om op te komen voor de slachtoffers van misbruik door leden van de Rooms-Katholieke kerk in zaken waarbij aangeklaagden zijn overleden ofwel in zaken die (volgens de Rooms-Katholieke kerk) zijn verjaard. Op 18 september 2014 vond het Kort Geding plaats.

 

Meldpunt seksueel misbruik katholieke kerk langer open

Persbericht

1 oktober 2014

 

Meldpunt seksueel misbruik katholieke kerk langer open

UTRECHT – De katholieke kerk moet het indienen van klachten over seksueel misbruik langer mogelijk maken. Het meldpunt Misbruik RKK dient tot tenminste 1 mei 2015 open te zijn. Dat heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland vandaag beslist. 

De bisschoppenconferentie besloot eerder het meldpunt per 1 juli 2014 te sluiten voor verjaarde zaken en zaken tegen overleden personen. Vijf vrouwen en het Vrouwenplatform Kerkelijk Kindermisbruik vragen in een kort geding het indienen van klachten in dit soort zaken langer mogelijk te maken.

De voorzieningenrechter overweegt dat het stellen van een einddatum op zichzelf gerechtvaardigd is. De katholieke kerk heeft wel de plicht om bij het vaststellen van die datum de belangen van alle betrokkenen en alle omstandigheden te betrekken. 

Die belangenafweging heeft onvoldoende plaatsgevonden, oordeelt de voorzieningenrechter. Het is aannemelijk dat er ook nu nog gedupeerden zijn die een klacht willen indienen. Door het lang toedekken en ontkennen van seksueel misbruik, is het vertrouwen van slachtoffers in de kerk ernstig geschaad. De bisschoppenconferentie had moeten beseffen dat slachtoffers een drempel moeten overwinnen om een klacht in te dienen. In de besluitvorming over de sluitingsdatum is onder meer dit besef onvoldoende tot uiting gekomen. 

Het meldpunt heeft 2 jaar en 8 maanden verjaarde zaken en zaken tegen overleden personen in behandeling genomen. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is een duur van 3,5 jaar een redelijke termijn. Hierbij is ook gekeken naar termijnen die in omringende landen gelden voor vergelijkbare klachtenregelingen. Dit betekent dat het meldpunt tot tenminste 1 mei 2015 klachten over seksueel misbruik in behandeling moet nemen.

Het volledige vonnis is te vinden op www.rechtspraak.nl onder nummer ECLI:NL:RBMNE:2014:4604 of hier in te zien.

Persbericht publikatie 'Stil in mij'

Persbericht bij het verschijnen van “Stil in mij” Danielle Hermans en Esther Verhoef

Terwijl in jongensinternaten en -tehuizen tussen 1945 en 1970 een op de vijf jongens te maken hadden met seksueel misbruik, was er bij de meisjes iets aan de hand, dat door het onderzoek dat gedaan is nog niet voldoende begrepen en verwerkt kan worden (1). De geschiedenis kan alleen begrepen worden door naar de meisjes van toen te luisteren. 

16-12-2013 Persbericht VPKK

 

Het Vrouwenplatform Kerkelijk Kindermisbruik (VPKK) steunt vanzelfsprekend de oproep van kardinaal Eijk aan iedereen die weet heeft van seksueel misbruik om dit misbruik te melden. Het is een belangrijk gebaar van erkenning en steun aan personen met een verleden van seksueel misbruik in de rk kerk. Velen van hen zullen ernaar uitzien dat dit advies van de kardinaal ook opgevolgd wordt. Helaas heeft de aartsbisschop verzuimd op te roepen ook ander excessief fysiek en psychisch geweld tegen kinderen in de rk kerk te melden.

Het VPKK ontvangt in toenemende mate meldingen van vrouwen die als kind binnen de rk kerk ernstig zijn mishandeld. Meisjes werden vaak jaren, soms hun hele jeugd lang, toevertrouwd aan de zorg van nonnen. In veel instituten was sprake van een kil en hardvochtig beleid, waarbinnen (ernstige) mishandeling van de kinderen aan de orde van de dag kon zijn. Vrouwen met een geschiedenis van mishandeling hebben zich tot nu toe slechts mondjesmaat gemeld omdat er geen regeling beschikbaar was om tot erkenning en genoegdoening te komen. Weliswaar is er nu wel een regeling daartoe, maar hier is nog te weinig bekendheid aan gegeven.

De aartsbisschop geeft in zijn oproep bovendien aan dat per 1 juli 2014 de mogelijkheid sluit om een klacht in te dienen over seksueel misbruik. Vrouwen die zich bij ons melden, geven aan dat zij om uiteenlopende redenen (nog) niet een klacht aanhangig hebben kunnen maken. Onbekendheid met de mogelijkheid daartoe is een van die redenen. Een andere reden kan zijn, dat vrouwen weinig heil zien in een klachtenregeling waarin wel het seksueel misbruik, maar niet de soms als nog ernstiger ervaren mishandeling aan de orde kan komen. Vrouwen die als kind binnen een parochie zijn misbruikt, ondervinden binnen de parochie en de eigen familie nog steeds belemmeringen dit misbruik te melden.

Het VPKK kan zich uitdrukkelijk niet vinden in het besluit om de klachtenprocedure per 1 juli 2014 geheel af te sluiten. De scheiding tussen seksueel misbruik enerzijds en andersoortig geweld anderzijds is kunstmatig en staat reële processen van erkenning en genoegdoening in de weg. Ernstiger is echter dat mensen na tientallen jaren van miskenning nu de ruimte niet krijgen om zelf te bepalen welk moment voor hen gepast en veilig is om het zwijgen te doorbreken over ervaringen die zo ingrijpend zijn geweest. De klachtencommissie zal minder kamers nodig hebben als er minder meldingen binnenkomen, maar er is alle reden om de regeling in een afgeslankte vorm voort te zetten.

 

Namens het Vrouwenplatform Kerkelijk Kindermisbruik,

Annemie Knibbe
043 3620897
06 53393818

 

 

 

19-11-2013 Persbericht VPKK

Reactie op besluit bisschoppenconferentie en Konferentie Nederlandse Religieuzen


Het Vrouwenplatform Kerkelijk Kindermisbruik is niet akkoord met het besluit van de Bisschoppenconferentie, Konferentie Nederlandse Religieuzen en Stichting Beheer en Toezicht om per 1 juli 2014 de mogelijkheid te beëindigen om een klacht in te dienen inzake seksueel misbruik door overleden plegers of inzake seksueel misbruik dat verjaard is.

Het VPKK meent dat het overleden zijn van een pleger de kerkelijke autoriteiten niet van verantwoordelijkheid ontslaat en stelt zich op het standpunt dat het aan voormalig slachtoffers is om te bepalen of en wanneer zij de kerkelijke autoriteiten op hun verantwoordelijkheid willen aanspreken. Gezien de eenzijdige nadruk in de berichtgeving tot voor zeer kort op mannelijke slachtoffers die in internaten en tehuizen zijn misbruikt, valt te verwachten dat andere groepen slachtoffers, met name vrouwen, zich in de komende jaren willen gaan melden.

De bij BC, KNR en de Stichting B&T gevoelde behoefte een eind te maken aan het instandhouden van de Klachtencommissie in de huidige omvang kan geen reden zijn tot het weigeren van toegang tot de Klachtenprocedure aan mensen, die om welke reden dan ook nog niet zijn toegekomen aan het indienen van een klacht.

Het VPKK verzoekt BC, KNR en de Stichting B&T alsnog en in overleg met het VPKK te komen tot een redelijke oplossing die recht doet aan toekomstige melders, zonder een beroep op verjaring of het overleden zijn van aangeklaagden.

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft in het algemeen overleg op 14 november toegezegd “met de kerk te bespreken in hoeverre er nog maatwerk mogelijk is voor late meldingen.”

Hij stelt verder: “ Goed dat er een termijn wordt gesteld maar uiteraard zal elk slachtoffer in de gelegenheid moeten zijn geweest een klacht in de dienen, met name als duidelijk is dat eerder  melden niet mogelijk was”

 

Namens het VPKK
Maud Kips
Annemie Knibbe
043 3620897
06 53393818

 

Login Form