Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief 3 december 2014

Beste Lotgenoten,

Het is hoog tijd voor een nieuwe nieuwsbrief.  Er is veel gebeurd de afgelopen tijd. Wij zijn alert gebleven op de vragen die kwamen van lotgenoten, en hebben gewerkt aan oplossingen daarvoor. We krijgen nogal eens wat tegenwerking of stagnaties door onvermijdelijke traagheid waarmee instanties werken. Financieel is het tot nu toe heel moeilijk geweest. Maar we laten ons daardoor niet uit het veld slaan, ook niet als we niet alles kunnen oplossen.  We horen goed nieuws van een aantal van jullie, maar zijn soms geschokt door nieuwe tegenslagen aan jullie kant. We doen er veel aan om niet uitgeleverd te zijn aan de goede wil van kerkelijk gezag. Soms is die er, maar vaak ook niet. Daarom blijven de media en de politiek belangrijk.

VPKK Nieuwsbrief april 2014

In de VPKK Nieuwsbrief van 25 april 2014 komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • ERKENNING VAN PSYCHISCH EN FYSIEK GEWELD
 • De commissie voor Herstel, Erkenning en Genoegdoening voor psychisch en fysiek geweld (HEG) is van start gegaan
 • Erkenning door de commissie, geen erkenning door kerkelijk gezag.
 • Erkenning door de samenleving
 • Steunbewijs van lotgenoten van jouw instelling of parochie
 • SLUITING KLACHTENCOMMISSIE SEKSUEEL MISBRUIK: RECHTSONGELIJKHEID VOOR VROUWEN
 • Uitzending Eenvandaag op 19 april.
 • Politieke steun voor openhouden klachtencommissie
 • Media aandacht voor geweld en misbruik in internaten en instituten
 • Geschiedschrijving
 • MONITORING
 • ERVARINGEN VAN TEGENWERKING EN FALEN OP WEG NAAR ERKENNING?
 • MELDING VAN PSYCHISCH EN FYSIEK GEWELD
 • MELDING SEKSUEEL MISBRUIK
 • OPROEP: Nicolaas kerk in Schalkhaar
 • LOTGENOTENDAG

VPKK Nieuwsbrief 24 februari 2014

Het VPKK heeft 24 februari 2014 een nieuwsbrief uitgegeven waarin de volgende onderwerpen aan bod komen:

 1. Psychisch en fysiek geweld: Het verschil tussen wat beloofd is en wat er werkelijk gebeurt blijft heel groot.
 2. Klachten seksueel misbruik.
 3. Doorbreken van zwijgen omtrent seksueel misbruik.
 4. Compensatiecommissie.
 5. Volgende lotgenotendag.
 6. Oproep O.L.V. Amersfoort.

Nieuwsbrief November 2013

 

Nieuws in het kort

 

Steun van Kamercommissie en Minister: Veiligheid en Justitie

In het ronde tafel gesprek met de vaste Kamercommissie van veiligheid en justitie op 6 november hebben wij de kamerleden kunnen overtuigen van de noden die er na het tweede rapport Deetman zijn ontstaan voor vrouwen die streven naar erkenning en genoegdoening van misbruik en geweld in het verleden. We hebben hen ervan kunnen overtuigen dat de doelgroep nog niet bereikt is, dat er nog veel onbekend is over de geschiedenis van vrouwen in de rk kerk, en dat de rechteloosheid van toen veel levens van lotgenoten bepaalt tot op de dag van vandaag.

Op 14 november hebben de kamerleden unaniem onze verzoeken bepleit bij de minister. De minister heeft vrijwel alle verzoeken overgenomen. De kamerleden waren zeer vastbesloten dat alle maatregelen genomen moeten worden om te komen tot overtuigende erkenning en genoegdoening en dat het VrouwenPlatform en de andere lotgenotenorganisaties betrokken moeten worden in het tot stand komen daarvan. “Wij willen niet meemaken dat we over twee jaar hier weer zitten en dan moeten horen dat er nog steeds grote problemen zijn”

 

Toezeggingen minister Opstelten:

Excuus om klassenjustitie
De minister erkent en betreurt dat er klassenjustitie heeft plaatsgevonden. Hij biedt daarvoor als minister excuses aan in het algemeen en verzoekt het openbaar ministerie aan individuele slachtoffers excuses aan te bieden. “klassenjustitie is nu onaanvaardbaar, maar het was ook toen onaanvaardbaar.”

Geschiedschrijving op basis van interviews
De minister beloofde door subsidiering bij te dragen aan het initiatief van het VrouwenPlatform voor onderzoek van onze geschiedenis op basis van interviews. Daarbij ondersteunde hij ons streven om dat in een centrum voor Oral History vorm te geven in samenwerking met universiteiten. Er wordt door experts gewerkt aan een voorstel hiervoor
.

Voorgenomen sluiting klachtencommissie Seksueel Misbruik RKK voor verjaarde klachten en klachten over overledenen
De minister zal:
“met de kerk bespreken in hoeverre er nog maatwerk mogelijk is voor late meldingen. Goed dat er een termijn wordt gesteld maar uiteraard zal elk slachtoffer in de gelegenheid moeten zijn geweest een klacht in de dienen.  met name als duidelijk is dat eerder  melden niet mogelijk was”

Erkenning en genoegdoening psychisch en fysiek geweld

 1. Het verschil in vergoeding tussen seksueel misbruik en geweld is niet aanvaardbaar: de regeling moet rekening houden met de schade. Er moet maatwerk mogelijk zijn: 5000 € kan geen maximum zijn in ernstige zaken zoals die bij de kamerleden bekend zijn

 2. Breng de zorg over dat er over twee jaar niet in een nieuwe hoorzitting opnieuw een probleem op tafel komt te liggen dat nu niet goed is aangepakt: er komt geen rust in deze geschiedenis als het nu niet komt tot overtuigende erkenning en genoegdoening.

 3. De kamer verzoekt twee vrouwen in de commissie inzake geweld op te nemen.

 4. Individuele slachtoffers moet recht worden gedaan: . Enige mate van standaardisering kan daarbij goed zijn, maar mag niet daarmee in strijd zijn

 5. Wat betreft de mogelijk reeds verstreken sluitingstermijn van de regeling geweld verwacht de minister van dat kerkelijke autoriteiten dat zij: “ in redelijkheid, denken vanuit het slachtoffer. Ik ga ervan uit dat men ruimhartig zal zijn op het punt van geweldsmeldingen na 30 december”

 

De kamerleden delen onze bezwaren tegen de “Regeling Hulp, erkenning en genoegdoening voor geweld tegen minderjarigen in de Rooms-Katholieke Kerk”.

 

Overleg over regeling psychisch en fysiek geweld
Wij zijn uitgenodigd voor overleg tussen de commissie die vooralsnog met de uitvoering belast is, en de lotgenotengroepen. Op 14 november heeft een eerste gesprek plaatsgevonden, waarin wij verzocht hebben vooral de kwaliteit van de processen van drieluik herstelbemiddeling als standaard te erkennen. Ook hebben wij verzocht om de oversten daartoe te motiveren en onze verzoeken daartoe aan de oversten te ondersteunen.

 

Verder hebben wij een aantal vragen gesteld en verzoeken gedaan, zie bijlage.


De volgende vergadering is op 4 december.

 

Doorbreken van de zwijgplicht in de kerk:
De minister heeft dat eerder reeds aan de orde gesteld en verklaarde zich bereid om dat wederom te vragen. Hij vindt dit van groot belang omdat alle slachtoffers zich daarin zullen herkennen en dan eindelijk het gevoel kunnen hebben dat er open gesproken kan worden over wat zij hebben meegemaakt en er van zwijgplicht geen sprake mag zijn. zie ook het

 

Mensenrechtenschendingen
Liliane Helder verzocht de minister om ook mensenrechtenschendingen te erkennen en de verantwoordelijkheid van de staat daarin. De minister bleef echter bij de formulering “klassenjustitie”.

 

Hartelijke groet, mede namens Marie-Louise, Marjan, Pascale en Maud,

Annemie Knibbe

 

 

 

 

Bijlage

 

Overleg over psychisch en fysiek geweld

 

Afstemmingsoverleg regeling psychisch en fysiek geweld
Voor het afstemmingsoverleg  op donderdag  14 november hebben wij schriftelijk het volgende ingebracht. Tijdens het overleg zijn een aantal zaken al besproken en afgestemd, met name op de punten die hierboven genoemd zijn. Op 4 december wordt dit overleg voortgezet.


" Hulp, erkenning en genoegdoening enz.

In het document over de regeling " Hulp, erkenning en genoegdoening enz." zijn een aantal zaken nog niet helder. Daarover hebben wij de volgende vragen:

Is er een sluitingstermijn voor meldingen en zo ja wanneer?

Wat is special Mediation, wie zijn de mediatoren, zijn zij onafhankelijk? 

Kunnen alle partijen die aan de 'special mediation' deelnemen mediatoren voorstellen?

Welke procedure wordt er gevolgd in deze special mediation?

Wie komt wel en wie niet in aanmerking voor mediation?

Wat wordt verstaan onder "melding"?

Wat wordt verstaan onder hulp?

Welke zijn de genoemde  tijdsgerelateerde  opvoedingsnormen ?

Welke criteria worden gehanteerd om te beoordelen wanneer die normen zijn overschreden?

 

Voorwaarden VPKK

Om de regeling te kunnen accepteren als een regeling die tot erkenning leidt, zijn er wat ons betreft een aantal beperkende voorwaarden:

 

1) De commissieleden die met de uitvoering belast zijn, moeten onafhankelijk zijn en geen verplichting hebben t.a.v. andere belangen dan die van het vinden van een rechtvaardige overeenkomst tussen de melders en de organisaties die verantwoordelijk worden gehouden. De schijn van belangenverstrengeling moet vermeden worden. 

Personen die de regeling hebben opgesteld kunnen niet met de uitvoering belast zijn.


2) De commissieleden moeten expertise hebben op het gebied van het voeren van gesprekken over vroegkinderlijke traumatisering en de gevolgen daarvan.


3) Er moeten tenminste twee vrouwen zitting hebben in de commissie


4) de regeling moet niet aan een sluitingstermijn gebonden zijn.


5) schriftelijk afhandeling kan aangeboden worden, maar niet als enige weg.


6) de basis van de regeling bestaat uit een gesprek met de melder, waarin deze in alle veiligheid haar/zijn verhaal kan doen, desgewenst vergezeld van een vertrouwenspersoon. Verslag van dit verhaal moet worden voorgelegd aan de melder, en pas vastgelegd worden als de melder akkoord is en de gelegenheid heeft gehad aanpassingen te doen


De volgende stap is het aanbieden van het verslag aan de wederpartij en de wederpartij in de gelegenheid stellen op een veilige manier de melding te accepteren als die overtuigend is.


De kern van de mediatie bestaat uit een ontmoeting tussen partijen waarin erkenning gegeven wordt en de geschiedenis samen begrepen kan worden.


Uit de erkenning vloeit een compensatie voort die in relatie staat tot de geleden schade. De compensatie wordt vastgesteld door een terzake deskundig arbiter.


7) Melders worden in kennis gesteld van steunbewijs. Als steunbewijs  moet ook rekening gehouden worden met de waarschijnlijkheid op basis van onderzoek.


8) van BC en KNR moet worden verwacht dat zij zich informeren over de resultaten die zijn behaald in de herstelbemiddeling en oversten overtuigen van de waarde van deze bemiddeling


9) definities en andere referentiekaders moeten in overleg worden bijgesteld. Er moet gezocht worden naar referentiekaders die van toepassing zijn/waren op omgang met afhankelijke personen in situaties van strenge tucht, opsluiting en afzondering en hier onmisbaar zijn als aanvulling op de in de regeling genoemde definities. In de definities van geweld ontbreken nu o.m.:

 1. het moeten aanzien van ernstig geweld tegen andere kinderen

 2. niet voor hen kunnen opkomen of troosten zonder gevaar

 3. slavernij, dwangarbeid, kinderarbeid, economische uitbuiting

 4. opsluiting en afzondering als straf voor weglopen uit geweldssituaties, zonder informatie over de te verwachten duur van de opsluiting

 5. psychiatrie als straf 

 6. electroshocks als straf 

 7. geweld tegen de seksualiteit: waaronder naakt ten toon stellen, geweld tegen de geslachtsorganen, heimelijke en op vernedering gerichte seksuele onderzoeken, inwendig schuren en schrobben met zeep en voorwerpen

 8. geweld dat bedoeld is om de wil te breken door te pijnigen

 9. gewelddadige of vernederende aanranding door vrouwelijke religieuzen in de zin zoals beschreven in het rapport Kroon

 10. belemmeren en /of ondermijnen van de band met ouders als die in levensgevaar zijn of overleden zijn.

 11. belemmeren en /of ondermijnen van de band met de ouders

 12. onvrijwillige afstand van een kind omdat de nieuwe echtgenoot niet rk is of  om andere redenen die niet in het belang van moeder en kind zijn.


10) Klokk geeft prioriteit aan de zorg voor regelingen voor de lotgenoten die zich met hun geschiedenis hebben gemeld. Dit verdringt  inspanningen om een stem te geven aan lotgenoten  die hun verhaal nu nog niet hebben verteld van de agenda. Met name voor de vrouwen is dat onacceptabel.  Het vrouwenplatform moet worden erkend als probleemeigenaar en -ook financieel- in staat gesteld worden om een bijdrage te leveren aan dat proces.

 

Nieuwsbrief Augustus 2013

 Beste vrouwen,

 

Het einde van de zomer nadert, en u heeft een tijd niet van ons team gehoord. Met deze brief willen wij u op de hoogte stellen van de ontwikkelingen op het gebied van erkenning en genoegdoening van seksueel misbruik en fysiek en psychisch geweld.

 

Tweede rapport Deetman

In onze laatste rondschrijven hebben wij u gevraagd om ons te laten weten of u zich herkende in de weergave van uw melding in Deetman 2.

Er zijn sindsdien omstreeks zestig klachten gekomen van vrouwen die zich niet herkenden in de wijze waarop hun melding was beschreven of het feit dat de geschiedenis waarmee zij leven niet of verkeerd was beschreven. Ook de conclusies en de wijze waarop Deetman in maart in de pers sprak over deze geschiedenis is door velen ervaren als een ontkenning van de ernst en ontoelaatbaarheid van het geweld.

 

Vaste Kamercommissie V&J

We hebben dat op 28 maart gemeld bij de Vaste Kamer Commissie voor Veiligheid en Justitie, en gevraagd om een wetenschappelijke evaluatie van dit rapport en verder wetenschappelijk onderzoek naar de geschiedenis aan de hand van meldingen. Die vraag is echter niet gehonoreerd. We hebben toen laten weten dat we de fouten in de weergave van de meldingen zullen aantonen. Daarmee ben ik nu bezig: ik zal een klein aantal meldingen in overleg met de melders opnieuw weergeven, en vergelijken met de weergave in het rapport. Dit vraagt veel werk maar het vordert intussen. Het is voor mij onmogelijk om alle zestig te doen. Wel zal ik vragen aan goede onderzoekers met ervaring op het gebied van mondelinge geschiedschrijving om nieuw onderzoek te doen.

 

Herstelbemiddeling

Maud Kips is de afgelopen tijd volop aan het werk geweest met begeleiding van drieluik herstelbemiddeling. Zij is nu met vakantie. Ook ik ben betrokken bij enkele projecten van herstelbemiddeling.

 

Erkenning en genoegdoening

De goede ervaring die zij en anderen daarmee opdoen, kan een basis worden voor de uitvoering van de adviezen van Deetman aan bisschoppenconferentie en KNR om voor psychisch en fysiek geweld te komen tot procedures voor erkenning en genoegdoening. Daarop is van bisschoppen en oversten een antwoord te verwachten vóór 12 september.

 

Groepen

De bemiddelingstrajecten zijn individueel, maar wij raden mensen die met dezelfde orde of congregatie te maken hebben, aan om contact op te nemen met elkaar. Hoewel de procedures individueel zijn, is uitwisseling in de voorbereidingsfase en in de afsluiting van grote waarde. We zien steeds weer dat het heel zwaar is om er alleen voor te staan. Als je er alleen voor staat of met onervaren vertrouwenspersoon, neem dan contact op.

 

Verzoeken aan oversten

Intussen hebben wij een aantal oversten trachten te overtuigen om de weg van herstelbemiddeling te gaan. Waar dat gebeurt komt het in bijna alle gevallen tot overtuigende erkenning. Veel oversten weigeren dat echter. Die gesprekken zijn pijnlijk. Zij volgen richtlijnen van KNR oversten adviseert om gesprekken aan te gaan met slachtoffers en daarin de leidende positie in te nemen zonder begeleiding van onafhankelijke externe deskundigen. ( " wij hebben onze eigen externe deskundigen" ) Daarmee creëren zij een soortgelijke situatie als die waarin het misbruik kon plaatsvinden. Dat overtuigt niet en kan voor individuele lotgenoten tot nare gevolgen leiden.

Kerkelijke organisaties kunnen het vertrouwen van de samenleving alleen terugwinnen als zij erkenning en genoegdoening geven in procedures onder leiding van onafhankelijke externe deskundigen. We vragen de politiek om daarop te blijven toezien.

 

Boek

Intussen zijn we benaderd door twee bekende Nederlandse schrijfsters. Zij zullen een boek samenstellen uit twintig interviews met vrouwen die de geschiedenis van hun kinderjaren in tehuizen of internaten vertellen. Dit boek zal uitkomen in maart 2014. Zij bieden ons dit aan als een monument voor deze geschiedenis. Een mijlpaal die wij als vertrekpunt gaan nemen voor halfjaarlijks terugkerende bijeenkomsten waarin we ruimte scheppen voor alle vrouwelijke lotgenoten om te vertellen en gehoord te worden en hun geschiedenis te voegen bij die eerste twintig.

 

Lotgenotendag

In het najaar hopen wij weer een lotgenotendag te organiseren.

 

Politiek:

Nu een agenda voor vrouwen met een verleden van van geweld en seksueel misbruik in de rk kerk

We hebben de vrouwelijke politici van de linkervleugel op 24 april om steun gevraagd voor onze agenda voor vrouwelijke lotgenoten .

Op 6 september zijn we uitgenodigd door Sharon Gesthuizen van de SP. De andere politici hebben we op 20 augustus opnieuw benaderd.

 

 

Deelname overleg en klankbordgroep

We hebben de stichting Beheer en Toezicht (Meldpuntmisbruikrkk.nl) verzocht om een afspraak om te spreken over de voorgenomen procedures en de hulpverlening. Met de voorzitter van de klachtencommissie spreken we regelmatig over de ervaringen van lotgenoten bij de klachtencommissie en over de oplossingen voor problemen bij het indienen van een klacht. Met de contactgroep o.l.v. de heer van de Hende, bisschop van Rotterdam, trachten we tot afstemming te komen over erkenning en genoegdoening van lotgenoten, en over schrijnende situaties. In de contactgroep hebben ook de secretaris en voorzitter van de KNR en de econoom van het bisdom Rotterdam zitting. ( P.Chatelion de Counet, J. van den Eijnden en J.Bakker). Verder hebben we overleg met SlachtofferHulp Nederland.

 

Stichting

Op 23 mei j.l. hebben wij de stichting Vrouwenplatform Kerkelijk Kindermisbruik opgericht. Deze stichting is sindsdien ook ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Doordat wij nu een rechtspersoon zijn is het mogelijk om subsidies en sponsorgelden te ontvangen om onze werkzaamheden te bekostigen. Wij vinden het fijn om tips te krijgen over geschikte subsidies of fondsen.

 

Contact

In verband met het werk aan een document over de verkeerde weergaven van de meldingen kan ik tot eind augustus alleen dringende vragen aannemen. Eind augustus of begin september zullen we dat document publiceren.

In de tussentijd kan ik Anny Ronnes Meulepelt aanbevelen van Slachtofferhulp Nederland. Zij heeft veel ervaring en wordt zeer gewaardeerd door lotgenoten. U kunt haar bereiken via:
nummer
0900-0101  | E: A.Ronnes-Meulepas@slachtofferhulp.nRegio Zuidoost | Leeghwaterlaan 2  ; 5223 BA | DEN BOSCH

 

 

Hartelijke groet
Namens Pascale Rademakers, Marie-Louise van Buel, Maud Kips en Marjan van der Kooij,

Annemie Knibbe

 

Nieuwsbrief Oktober 2013

 
 

 

Agenda:

 

.oktober: Rondetafelgesprek commissie Veiligheid en Justitie over het tweede rapport Deetman. Datum wordt nog bekend gemaakt. Media zijn op de hoogte.

Onderwerpen:

 • Wij vragen politieke erkenning van de noden die door het tweede rapport zijn ontstaan,

 • Wij vragen de politiek om de noodzakelijke financiële steun voor de behartiging van de belangen van vrouwen,

 • Wij verzoeken er op aan te dringen en er op toe te zien dat wij zonder uitstel nu betrokken worden in de voorbereiding van procedures tot erkenning en genoegdoening.

10 oktober: Bespreking team oral history

Onderwerp: Plan voor geschiedschrijving door interviews met vrouwen over hun leven met een geschiedenis van geweld en misbruik in de kindertijd.

10 oktober: Gesprek Beheer en Toezicht Meldpunt Misbruik RKK

Onderwerp: Wat is er nodig voor de weg naar erkenning, wat is schadelijk?

                        Hoe draagt B&T bij aan voor de voorwaarden?

14 oktober: Klankbordgroep klachtencommissie:

Onderwerp: Wat gaat er goed en wat gaat er niet goed bij het indienen en behandelen van een klacht?

 

30 november: 2de Vrouwen Lotgenotendag in Utrecht, uitnodiging volgt.

 

 

 

Verzoeken:

 • Stel ons op de hoogte van tegenslagen, twijfels en tegenwerking bij het indienen van een klacht voor seksueel geweld.

 • Stel ons op de hoogte van klachten en belemmeringen bij melding psychisch en fysiek geweld.

 • Steun Annemie tijdens het rondetafelgesprek in Den Haag door plaats te nemen op de publieke tribune. De datum is waarschijnlijk 17 oktober. Wij laten het weten zodra we de datum en tijd kennen.

 • Nodig andere vrouwen uit die jou vertellen over hun geschiedenis om zich bij ons te melden.

 

 

Ander nieuws:

 
De Oorspronkelijke Meldingen”,

Veel lotgenoten en betrokkenen hebben inmiddels het artikel “De Oorspronkelijke Meldingen” gelezen. Wij blijven vóór alles ruimte scheppen voor de geschiedenis die eerder niet verteld mocht worden. Zowel voor de geschiedenis van geweld en misbruik van meisjes door mannelijke religieuzen en -medewerkers van de RKkerk, als ook door vrouwelijke religieuzen en -medewerksters.

 

Koplopers

In de RK bevolking zaten tussen 1945 en 1970 gemiddeld 10 % van de meisjes in een internaat, (Deetman 2 p 288) en enkele duizenden vrouwen werden misbruikt door mannelijke religieuzen en -medewerkers van de RK kerk. De vrouwen die nu spreken over hun verleden zijn koplopers. Het luisteren en lezen van interviews met hen, helpt anderen om hun eigen geschiedenis en daarmee zichzelf beter te begrijpen.

 

Interviews over tehuizen en internaten: een boek.

Over het geweld in tehuizen en internaten is een boek in voorbereiding.

Twintig interviews, telkens twee per instituut, zullen door twee bekende Nederlandse schrijfsters worden uitgegeven in boekvorm.

Inmiddels heeft één van de schrijfsters tien vrouwen geïnterviewd over hun ervaringen in kindertehuizen. Annemie heeft hen daarbij vergezeld. De geïnterviewden hebben dat allemaal als heel bevrijdend ervaren: eindelijk wordt er belangeloos en met respect geluisterd, eindelijk heb je een stem. Over de alledaagse levensomstandigheden in het tehuis of internaat, de omgang met elkaar, en de traumatische ervaringen. Er is per contract geregeld dat getrouw wordt weergegeven wat vrouwen zelf vertellen, en dat er niets gepubliceerd wordt zonder hun goedvinden. Anonimiteit is mogelijk.

 

Wij zoeken nog vrouwen die over hun geschiedenis in tehuis of internaat willen vertellen. Voelt u daarvoor? Laat het ons weten. Wij bezoeken u daarvoor thuis als u dat prettig vindt, of ontmoeten u ergens in het land. Neem contact op als u graag hieraan wil deelnemen.


 

Verder perspectief op erkenning, ook voor misbruik mannelijke religieuzen en kerkelijke medewerkers in parochies en families

Intussen bereiden wij een project voor waarin meer vrouwen geïnterviewd kunnen worden over hun verstoorde kinderjaren in de RK kerk. Dit project zal uitgevoerd worden door een zeer ervaren team op het gebied van de geschiedschrijving op basis van interviews. Zij hebben eerder o.m. de weduwen van Srebreniςa en overlevenden van Sobibor geïnterviewd. Zij vinden de geschiedenis van vrouwen met een verleden van geweld en misbruik in de RK kerk van belang en willen die graag documenteren door middel van interviews die op websites en als documentaire toegankelijk zullen zijn voor wie daarnaar zoekt.

Wij zoeken ook hiervoor vrouwen die over hun geschiedenis willen vertellen. Voelt u daarvoor? Laat het ons weten. Neem contact op als u graag hieraan wil deelnemen.

We stellen u allen op de hoogte zodra er meer over vastligt.

 

Erkenning en genoegdoening psychisch en fysiek geweld.

Nog steeds trachten wij in gesprek te komen met oversten, ook van de vrouwelijke congregaties. Meer nog dan bij de mannelijke oversten weigeren de meeste vrouwelijke oversten dit echter nog. Zij volgen richtlijnen van de KNR. Wij hebben de secretaris van de KNR erop gewezen dat hij het belang van rechtsherstel niet voorop stelt maar ondergeschikt maakt aan de belangen van de congregaties. Wij zullen de vertegenwoordigers van de KNR nu dringend verzoeken om oversten beter raad te geven. Kerkelijke organisaties kunnen het vertrouwen van de samenleving terugwinnen als zij erkenning en genoegdoening geven in procedures onder leiding van onafhankelijke externe deskundigen. Op 11 maart heeft Dhr. Deetman adviezen gegeven voor deze procedure. Binnen 6 maanden zouden bisschoppen en religieuzen bent maken hoe ze daaraan uitvoering zouden geven. Die termijn is inmiddels met 1 maand overschreden. Veel vrouwen hebben er last van dat het zo lang duurt.

We vragen de politiek om hierop te reageren.


 

Voortgang uitvoering van de adviezen

Wij hebben de heer Deetman verzocht ons te kennen in de ontwikkeling van de procedures. In het artikel “de Oorspronkelijke Meldingen” hebben wij duidelijk gemaakt wat nodig is om inzicht te krijgen in aard en ernst van geweld en misbruik, wij willen dat deze inzichten worden meegenomen.

Bert Kreemers heeft ons geantwoord dat we kunnen spreken met een commissie die de procedures zal uitvoeren. We hebben hem verzocht ons te informeren over de ontwikkeling van de procedures tot nu toe en over de kandidaten en taakstelling voor die commissie.

 

Groepen

Als de bemiddelingstrajecten doorgaan, zullen deze individueel zijn, maar wij raden mensen die met dezelfde orde of congregatie te maken hebben, aan om contact op te nemen met elkaar via ons. Uitwisseling in de voorbereidingsfase en in de afsluiting is van grote waarde. We zien steeds weer dat het heel zwaar is om er alleen voor te staan. Als je er alleen voor staat of met een onervaren vertrouwenspersoon, neem dan contact op.

 

Twijfelt u over wel of niet een klacht indienen bij de klachtencommissie omdat:

- U onzeker bent over het steunbewijs?

- U denkt dat de klachtencommissie zal twijfelen aan de ernst van uw klacht?

- Voor u het emotionele en fysieke geweld, of mogelijk economische uitbuiting zwaarder wegen dan het seksuele geweld?

- U andere redenen heeft dit niet te doen?

Neem met ons contact op. Wij leggen het de klachtencommissie voor.

 

Uiteraard respecteren wij het wanneer u om persoonlijke redenen geen klacht in wilt dienen bij de klachtencommissie. Wel willen wij u verzoeken om bij ons melding te doen over uw ervaring, zodat uw verklaring gebruikt zou kunnen worden als steunbewijs bij de klacht van iemand anders.

 

Wilt u weten hoe wij met uw verhaal en gegevens omgaan? Wij vertellen u dat graag.

Om een idee te krijgen van hoe wij hebben gezien dat processen verlopen en wat er mis kan gaan, hebben wij een schema opgesteld. U vind deze als bijlage bij deze nieuwsbrief en op onze website:
http://www.vpkk.nl/informatie/hulpverlening/38-weg-van-eerste-contact-naar-erkenning.html

 

Preventie

Lotgenoten zeggen ons steeds weer:

 

 • Wij willen vooral dat er van de geschiedenis geleerd wordt voor de toekomst.”

 • Geef gezinnen beter steun bij het overwinnen van moeilijkheden in plaats van oordelend en storend op te treden en kinderen uit huis te plaatsen.”

 • Leer open te staan voor de gevolgen van je handelen of niet handelen jegens kinderen”

 • Stel verantwoordelijkheid jegens kinderen boven andere belangen in de samenleving”

 • draag zorg voor preventiebeleid”

 • Maak geen misbruik van religieuze gevoelens van kinderen en jongeren, leer van ons hoe kwetsend dat is”

 

 

Lotgenotendag:

Op 30 november is er de 2de Vrouwen Lotgenotendag. Deze dag wordt mogelijk gemaakt door Slachtofferhulp Nederland en de gastvrijheid van de locatie Seats2meet in Utrecht.

Wij zijn ontzettend blij deze dag weer te mogen en te kunnen organiseren. Uiteraard zijn uw partner, zoon of dochter, vriend of vriendin of andere voor u vertrouwde begeleider van harte welkom. Een uitnodiging volgt zo spoedig mogelijk.

Graag hoort Marie Louise nog van u wat u graag zou willen, qua invulling, op deze dag. Het programma is nog niet rond, dus mogelijk wordt uw wens gehonoreerd. Graag zo snel mogelijk uw reactie aan Marie Louise via haar mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


 

Hartelijke groet,

Annemie, Maud, Marjan, Marie-Louise en Pascale

 

 

 

 

Login Form