Meer informatieOver hoe wij u op weg kunnen helpen

Algemeen Overleg Kamercommissie Justitie

Artikelindex

Morgen is er Algemeen Overleg in de kamercommissie van Justitie, van 10 tot 13.00 u. Het overleg is openbaar. Hieronder de notities die we gisteren aan de kamerleden en de minister gestuurd hebben.

Notities in verband met het Algemeen Overleg op 30 april over de sluiting van de klachtencommissie misbruik RKK.

Geachte kamerleden,

Wij waarderen uw initiatief om de sluiting van de klachtencommissie voor seksueel misbruik in de Rk kerk opnieuw te bespreken in de kamer. Wij verzoeken u te pleiten voor openhouden van de klachtencommissie in de huidige vorm.

Om te beginnen begrijpen wij heel goed en betreuren dat ook, dat dit verleden voor de Rk kerk heel zwaar ligt. Zeker waar het gaat om `guilt by association` die ervaren wordt door religieuzen. Onze zorg gaat echter in eerste instantie uit naar de slachtoffers van het geweld en misbruik in hun kinderjaren. Zij moeten niet degenen zijn die dat gewicht nog steeds te dragen krijgen. In die gevallen waar de kerk als organisatie verantwoordelijkheid neemt voor het misbruik, neemt dat de last weg bij zowel de individuele slachtoffers als de individuele religieuzen. Daarbij is extern toezicht door de politiek onmisbaar.

Graag willen wij u daarom de volgende overwegingen voorleggen.

In het voorzittersoverleg van Klokk met BC en KNR zijn wij niet vertegenwoordigd. Het besluit tot sluiting van de klachtencommissie komt niet voort uit het belang van de slachtoffers.

Op 14 maart j.l. tekenden 53 vrouwen een verzoek aan BC en KNR om de huidige klachtencommissie open te houden, en de belofte van openheid waar te maken. Aanwezigen vertelden wat erkenning voor hen heeft betekend, andere aanwezigen vertelden over de pijn en schade van zwijgen en ontkenning. (bijlage 1)

Na heropening van de klachtencommissie voor seksueel misbruik zijn er 150 nieuwe meldingen binnengekomen. 

Er zijn nog steeds veel verborgen slachtoffers. Dat blijkt uit dadergeschiedenissen, uit de cijfers van onderzoek en klachtencommissie. En uit het zwijgen bij kerkelijk gezag en omstanders in de parochies. Er is openheid beloofd bij de aankondiging van de sluiting van de klachtencommissie, maar er is geen openheid gegeven, integendeel, getuigen werd opnieuw het zwijgen opgelegd. (Bijlage 2)

Ontkenning leidt tot onbegrepen lichamelijke en psychische klachten en kostbare, niet passende hulpverlening. 

Externe experts zijn onmisbaar. Herstelbemiddeling blijkt de beste resultaten te geven. Zonder klachtencommissie als stok achter de deur blijkt herstelbemiddeling echter niet geaccepteerd te worden.

Congregaties verzaken in preventie wanneer het gaat om leden die hier, en in andere landen, nog steeds volop in de gelegenheid zijn zich aan kinderen te vergrijpen.

Als sluiting van de klachtencommissie onvermijdelijk is, doen wij een beroep op de volksvertegenwoordigers om zonder vrijblijvendheid beleid te ondersteunen dat aansluit bij internationale ontwikkelingen voor herstelrecht, passende zorg, ondersteuning van selfmanagement en lotgenotenwerk. 

Tevens willen wij u verzoekende de sterke lobby van de kerk te weerstaan en toch nogmaals bij de kerk aan te dringen op het openhouden van de klachtencommissie.

Als dat niet mogelijk is dan vragen wij u erop toe te zien dat slachtoffers niet opnieuw afhankelijk gemaakt worden van de kerk. Dat betekent dat de keuze voor bemiddelaars aan de slachtoffers wordt gelaten, dat zij voor bemiddeling kunnen kiezen voor best practices op dit gebied waarmee ervaring is opgedaan, en dat het onafhankelijk meldpunt hierbij toezichthouder wordt.

Daarnaast willen wij u verzoeken erop toe te zien dat bij de slotactie gesprekken worden aangeboden door een onafhankelijke partij die gekwalificeerd is voor dit soort moeilijke gesprekken, en dat voor gedane schade niet per standaardbrief excuus wordt geboden.(Bijlage 3)

Namens het Vrouwen Platform Kerkelijk Kindermisbruik,

Maud Kips

Annemie Knibbe

image

Klachtenprocedure

Op deze pagina vindt u meer informatie over klachtenprocedures.

Lees...
image

Hulpverlening

Op deze pagina vindt u informatie over hulpverlening.

Lees...
image

Web Links

Op deze pagina vindt u verschillende links naar andere websites

Lees...
image

Boeken

Op deze pagina vindt u een aantal boeken.

Lees...
image

Nieuwsbrieven

Op deze pagina vindt u de VPKK Nieuwsbrieven.

Lees...
image

Politiek

Op deze pagina vindt u verslagen van de politiek.

Lees...

Login Form