Over onsDoelstellingen en werkzaamheden

Doelstellingen en werkzaamheden

Steun het VPKK, een stichting met ANBI status


1.         Inleiding

Om het geluid van vrouwen die binnen de Rooms Katholieke Kerk zijn misbruikt duidelijker te laten klinken, is in december 2012 het Vrouwen Platform Kerkelijk Kindermisbruik (VPKK) opgericht. Per 23 mei 2013 is het VPPK als stichting ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Gelderland. Na de sluiting van het Meldpunt in december 2017 is het eens te meer hard nodig om slachtoffers van kerkelijk kindermisbruik een stem te geven.

Mailadres:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Postadres:Verwerakker 2, 1541 VT Koog aan de Zaan
KVKnr: 57985324
Rekeningnummer: NL86 TRIO 0197 6869 15 Triodosbank
RSIN / fiscaal nummer: 8528 22 558

Het Vrouwen Platform Kerkelijk Kindermisbruik bestaat uit 4 ervaringsdeskundige vrouwen met diverse kennis en ervaring  zowel wat betreft kindermisbruik en -mishandeling als wat betreft het ondersteunen van lotgenoten. Het VPKK richt zich op empowerment;  dit komt tot uiting in het werk als vertrouwenspersoon, begeleiden van lotgenoten, het waar nodig en mogelijk leveren van praktische ondersteuning aan (groepen) lotgenoten  en het bevorderen van wegen naar erkenning en genoegdoening middels afgestemd maatwerk. 


Het plan geeft inzicht in:

·                 de doelstelling van de stichting;

·                 de werkzaamheden van de stichting;

·                 de nu bereikte resultaten van de stichting;

·                 de manier waarop de stichting geld werft;

·                 het beheer van het vermogen van de stichting;

·                 de besteding van het vermogen van de stichting;

·                 het functioneren en de samenstelling van het bestuur;

·                 financieel verslag.


Dit beleidsplan geldt voor de periode 2017-2019 en zal medio 2019 worden geactualiseerd. Het beleidsplan is mede opgesteld ter informatieverstrekking aan schenkers, lotgenoten, en  ten behoeve van de Belastingdienst volgens de voorwaarden die gesteld worden  aan een 'Algemeen Nut Beogende Instelling' voor het behouden van de  ‘ANBI – Status. 

 

2.         Statutaire doelstelling

De volgende statutaire bepalingen zijn van belang en worden daarom hier aangehaald:

·                 het onder publieke aandacht brengen van vrouwelijke voormalige slachtoffers van seksueel kindermisbruik en fysieke en psychische mishandeling binnen de rooms-katholieke kerk (dit misbruik en deze mishandeling hierna aan te duiden als: "kerkelijk kindermisbruik");

·                 het behartigen van belangen, in de ruimste zin van het woord, van zowel mannelijke als vrouwelijke (voormalige) slachtoffers van kerkelijk kindermisbruik (deze slachtoffers hierna ook aan te duiden als "lotgenoten");

·                 het bevorderen van ervaringsdeskundigheid bij lotgenoten;

·                 het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn;

·                 Het ondersteunen en adviseren van lotgenotengroepen in andere domeinen
 

3.         Werkzaamheden van de stichting

De werkzaamheden van de stichting zoals hieronder gepresenteerd zijn beknopt geformuleerd terug te vinden in de statuten.

De stichting streeft ernaar om tweemaal per jaar een landelijke lotgenotendag te organiseren voor vrouwen.  Deze dagen zijn bedoeld om informatie te verschaffen, bijvoorbeeld over processen van erkenning en genoegdoening, standpunten van de RK kerk, en mogelijke hulp- en zorgverlening. Daarnaast dienen deze dagen om contact tussen lotgenoten onderling tot stand te brengen en te onderhouden. Deze contacten zijn niet alleen individueel van belang, maar zijn ook een eerste aanzet tot het vormen van kleinere zelfhulpgroepen van lotgenoten. Tot nu toe zijn deze dagen telkens bezocht door 50 – 100 vrouwen. Voor  2018 moet rekening gehouden worden met een bezoekersaantal van minstens 50 personen.

De stichting ondersteunde tot juni 2017 individuele lotgenoten (zowel vrouwen als mannen) en groepen lotgenoten (zowel vrouwen als mannen) in het traject van de klachtenprocedure zoals deze is ingesteld door de RK kerk en in het traject van herstelbemiddeling. Voor deze begeleiding maakte de stichting gebruik van ervaringsdeskundige vrijwilligers. De stichting is middels e-mail, een postadres en facebook bereikbaar bereikbaar voor lotgenoten.

In de 2017 zijn klachten- en compensatieprocedures beëindigd. Het Meldpunt Misbruik in de RKK neemt nieuwe meldingen wel in behandeling. Het VPKK blijft pleiten voor zo ruimhartig mogelijke behandeling van nieuwe meldingen. Het VPKK blijft eveneens streven naar onafhankelijk toezicht op de verwerking en behandeling van deze nieuwe meldingen.

De stichting begeleidt individuele lotgenoten. Deze begeleiding kan bestaan uit een luisterend oor, maar ook uit praktische hulp bij het streven naar erkenning en genoegdoening. De stichting maakt hiervoor gebruik van ervaringsdeskundige vrijwilligers met voor deze taken relevante scholing en werkervaring.

De stichting wil de professionaliteit van de ervaringsdeskundige vrijwilligers blijven verhogen door  zelf  trainingen en workshops te organiseren voor deze vrijwilligers of door extern gegeven trainingen voor haar vrijwilligers te bekostigen.

De stichting onderhoudt contacten met alle maatschappelijke partijen die een rol (kunnen) spelen bij het behartigen van de belangen van lotgenoten.

De stichting wil de awareness in de maatschappij verhogen en de maatschappelijke verantwoordelijkheid ten aanzien van kindermisbruik en –mishandeling in het algemeen en in het bijzonder t.a.v kerkelijk kindermisbruik inzichtelijk maken door publicaties in kranten, tijdschriften en op internet. Daarnaast wil zij haar medewerking verlenen aan TV programma's, wetenschappelijke en journalistieke onderzoeken en publicaties in boekvorm.

De stichting werkt mee aan de oprichting van een koepelorganisatie voor meerdere lotgenotenorganisaties op het gebied van kindermisbruik en -mishandeling, in meerdere contexten.

 

Kort overzicht werkzaamheden 2017:

jan –dec

ondersteuning lotgenoten, bevordering publiek bewustzijn

Nieuwe melders Goede Herder Parochies

jan-december

ondersteuning en advisering

Ex-Jehova’s getuigen en lotgenoten sport, afstandsmoeders

 

 

 

Januari 2017

Politiek; Belangenbehartiging

AO

Februari

steunbewijs: belangen lotgenoten

Archiefonderzoek

Maart-November

integriteitsbeleid

Mediatie KLOKK

juni

 

sluiting Klachten cie. herzieningen

Jan- Oktober

Samenwerking Lotgenotengroepen: ondersteuning en advisering Lotgenotengroepen in andere domeinen

Koershuis bouw en oprichting

september

Bevorderen Publiek bewustzijn aandacht

bijdrage aan Publicatie: “uw wil geschiede” Truska Bast

Jan-december

Onderzoek, belangenbehartiging, publieke bewustzijn geschiedenis

cie. de Winter

Jan- Dec

Onderzoek ontwikkeling ervaringsdeskundigheid

Intervict, onderzoek S.O organisaties

…..

Onderzoek ontwikkeling ervaringsdeskundigheid

ondersteuning onderzoek herstelbemiddeling.

jan-dec

lotgenotenbegeleiding/ondersteuning

nieuwe melders

november

 Samenwerking andere groepen

Evaluatie SKIP

November

Samenwerking andere groepen

boekpresentatie Theresia Stiller

!8 dec

Media, belangenbehartiging en publiek bewustzijn

Persconferentie verslag sluiting Meldpunt

 

Contacten en samenwerking 2017:

Commensha, Coördinatiecentrum Mensenhandel

V&J J&V ministerie en cie.

Prof Dr. Selma Leijdesdorff Hoogleraar Oral History, Huizinga instituut

Media
Maatschappelijk werker, betrokken omstander : steun bij bespreekbaar maken Misbruik in regio

Ministerie voormalig V&J

Parlementaire Commissie voormalig V&J

Meldpunt Misbruik RKK

Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag RKK

SKIP 

Prof Dr. Marjan Olfers

Zorgbelang

SHN

Inervict

Mr Korver

VPSG

Raymond Lelkens

Catharina Halkes Fonds

Strackxs

 

Jaarrekeningen VPKK 2013 - 2017
                   
                   
  2013   2014   2015   2016   2017
INKOMSTEN                  
Inkomsten donaties               325,00            11.090,00              4.211,00                 770,00                 720,00
Inkomsten susidie Oral History                     -            100.000,00                       -                         -                         -  
Inkomsten Borgen                     -                         -                         -                2.500,00              1.000,00
onttrekking aan reserve                  31.228,78            43.982,29              4.710,27
                   
                325,00          111.090,00            35.439,78            47.252,29              6.430,27
                   
BESTEDINGEN                  
Kosten bestuur en begeleiding               203,52                 325,00                       -                         -                         -  
Kosten administratie                20,00                 116,34                 115,37                 120,41                 151,61
Kosten kort geding                     -                7.580,15                       -                         -                         -  
Kosten Oral History                     -              22.333,00            35.324,41            47.131,88              6.278,66
Voorschotten bestuur                     -                   848,05                       -                         -                         -  
toevoeging aan reserve               101,48            79.887,46            
                   
                325,00          111.090,00            35.439,78            47.252,29              6.430,27
                   
ACTIVA                  
Eindsaldo bank               101,48            79.988,94            48.760,16              4.777,87                  67,60
Vorderingen bestuursdeclaraties          10.924,09            10.924,09            10.924,09            10.924,09            10.924,09
Vordering tbv borgen                        2.500,00              3.500,00
Vorderingen OH                      10.928,66              4.650,00
                   
           11.025,57            90.913,03            59.684,25            29.130,62            19.141,69
                   
PASSIVA                  
Reserves               101,48            79.988,94            48.760,16              4.777,87                  67,60
Langlopende schuld BL 2012-2013          10.924,09            10.924,09            10.924,09            10.924,09            10.924,09
Langlopende schulden  Borgen                        2.500,00              3.500,00
Langlopende schuld OH-Sinistra                      10.928,66              4.650,00
                   
           11.025,57            90.913,03            59.684,25            29.130,62            19.141,69
                   

Toelichting:

Voor het beheer van de bankrekening geldt het vier-ogen-principe 

                 
Vanaf 2014 tm 2017 heeft VPKK bestuurskosten kunnen declareren bij SKIP (Seksueel Kindermisbruik Instellingen Pleeggezinnen) 
Indien nodig wordt een overzicht daarvan zo spoedig mogelijk opgestuurd.            
Met ingang van 2018 dient VPKK de bestuurskosten weer voor eigen rekening te nemen.        
VPKK werkt aan fondsenwerving om zichzelf te kunnen financieren en achterstallig schulden weg te kunnen werken.
Er worden aan medewerkers geen beloningen of vacatiegelden uitgekeerd, alleen onkostenvergoedingen.                  
                   
Bank                  
saldo per 1-1-2013 0,00                
mutaties in 2013 101,48                
saldo per 31-12-2013 101,48                
mutaties in 2014 79.887,46                
saldo per 31 -12-2014 79.988,94                
mutaties in 2015 -31.228,78                
saldo per 31-12-2015 48.760,16                
mutaties in 2016 -43.982,29                
saldo per 31-12-2016 4.777,87                
mutaties in 2017 -4.710,27                
saldo per 31 12 2017 67,60                
                   

 

 

 

Login Form