Over onsMeer informatie over het VPKK

  • Wie zijn wij
  • Wat doen wij
  • Beleidsplan VPKK 2013-2014
  • Steun het VPKK
  • donaties
  • financieel verslag VPKK
  • Doelstellingen en werkzaamheden
  • financieel verslag VPKK 2013-2017
  • Tussentijdse Financiele Rapportage 1-8-2018

Wij zijn 5 vrouwen, Annemie, Brigitte, Marjan, Maud en Pascale. Wij vormen het VPKK, het vrouwenplatform Kerkelijk Kindermisbruik. Wij willen een platform bieden voor vrouwen die op enige manier betrokken zijn bij misbruik binnen de RKK.

Om het geluid van vrouwen die binnen de Rooms Katholieke Kerk zijn misbruikt duidelijker te laten klinken, is het Vrouwenplatform Kerkelijk Kindermisbruik opgericht.

Vrouwen die misbruikt zijn moeten óók door vrouwen goed worden vertegenwoordigd, zeker met het oog op het verschijnen van het 2de onderzoeksrapportvan Deetman, begin 2013.

Dit misbruik kan seksueel-fysiek en/of emotioneel geweest zijn en is gepleegd door leden van ordes en congregaties, in internaten of daarbuiten, door nonnen-fraters-paters-pastoors-kapelaans-kosters of andere werknemers van de RKkerk.

Het Vrouwenplatform Kerkelijk Kindermisbruik bestaat uit 5 ervaringsdeskundige vrouwen met diverse kennis en ervaring waar betreft het ondersteunen van lotgenoten en richt zich op empowering en praktische ondersteuning aan (groepen) lotgenoten op weg naar erkenning en genoegdoening middels afgestemd maatwerk.

Lees meer...

Bekijk hier het beleidsplan voor 2013-2014 van het VPKK.

Tot op heden is de Stichting Vrouwenplatform Kerkelijk Kindermisbruik een niet gesubsidieerde stichting. Om ons werk te kunnen uitvoeren zijn wij afhankelijk van giften en donaties. Draagt u de stichting een warm hart toe en wilt u haar financieel ondersteunen dan kan dat door een bijdrage te storten op bankrekeningnummer NL86TRIO0197686915 tnv Stichting Vrouwenplatform Kerkelijk Kindermisbruik. De rekening loopt bij Triodosbank, BIC code TRIONL2U. Wij danken u hartelijk voor uw ondersteuning en zullen zorg dragen voor een verantwoorde uitgave.

 

Lees meer...

Met uw steun kan de stichting VPKK haar werk blijven doen. Het VPKK heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling. Donaties zijn aftrekbaar voor de belasting. Het rekening nr van VPKK is NL86 TRIO 0197 6869 15. Vermeld erbij Donatie VPKK algemeen. zie voor meer informatie over de activiteiten het artikel Statement VPKK 12-12-2016 in de rubriek Actueel.

Zie ook ons financieel verslag

Lees meer...

 

Inkomsten

 

Uitgaven

 

Tekort

Overschot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kort geding sluitdatum

€ 5650,00

 

€ 6580,15

 

€ 930,15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oral History

€ 100000,00

 

€ 101996,81

 

€ 1996,81

 

 

Schuld, navordering OH buiten budgetgrens

 

 

 

 

€ 14204,48

 

 

Balans OH

 

 

 

 

€ 16201,29

 

 

Uitstaande onkosten vergoeding bestuursleden

 

 

 

 

€ 8776,99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donaties door vrienden en lotgenoten

€ 12850,13

 

 

 

 

€ 5910,35

 

Uitgave Oral History

 

 

€ 1996,81

 

 

 

 

Bankkosten

 

 

367,12

 

 

 

 

Onkosten vergoeding bestuurslid 2012

 

 

€ 2147,10

 

 

 

 

Diversen

 

 

€ 2428,75

 

 

 

 

Totaal

 

 

€ 6939,78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

€ 118500,13

 

€ 138498,21

 

€ 25908,43

 

 

In kas

 

 

 

 

-€ 5910,35

 

 

Balans totaal

 

 

 

 

€ 19998,08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lees meer...

1.         Inleiding

Om het geluid van vrouwen die binnen de Rooms Katholieke Kerk zijn misbruikt duidelijker te laten klinken, is in december 2012 het Vrouwen Platform Kerkelijk Kindermisbruik (VPKK) opgericht. Per 23 mei 2013 is het VPPK als stichting ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Gelderland. Na de sluiting van het Meldpunt in december 2017 is het eens te meer hard nodig om slachtoffers van kerkelijk kindermisbruik een stem te geven.

Mailadres:info@vpkk.nl|Postadres:Grotedries14,6223AE Maastricht|KVKnr57985324|Rekeningnummer 197686915 Triodosbank| VPKK heeft de ANBI Status: RSIN / fiscaal nummer: 8528 22 558

Het Vrouwen Platform Kerkelijk Kindermisbruik bestaat uit 5 ervaringsdeskundige vrouwen met diverse kennis en ervaring  zowel wat betreft kindermisbruik en -mishandeling als wat betreft het ondersteunen van lotgenoten. Het VPKK richt zich op empowerment;  dit komt tot uiting in het werk als vertrouwenspersoon, begeleiden van lotgenoten, het waar nodig en mogelijk leveren van praktische ondersteuning aan (groepen) lotgenoten  en het bevorderen van wegen naar erkenning en genoegdoening middels afgestemd maatwerk. De stichting is op werkdagen van 11.00 tot 17.00 u telefonisch bereikbaar: 06 53393818. 


Het plan geeft inzicht in:

·                 de doelstelling van de stichting;

·                 de werkzaamheden van de stichting;

·                 de nu bereikte resultaten van de stichting;

·                 de manier waarop de stichting geld werft;

·                 het beheer van het vermogen van de stichting;

·                 de besteding van het vermogen van de stichting;

·                 het functioneren en de samenstelling van het bestuur.

  •    financieel verslag

 

Dit beleidsplan geldt voor de periode 2017-2018 en zal uiterlijk eind 2018 worden geactualiseerd. Het beleidsplan is mede opgesteld ter informatieverstrekking aan schenkers, lotgenoten, en  ten behoeve van de Belastingdienst volgens de voorwaarden die gesteld worden  aan een 'Algemeen Nut Beogende Instelling' voor het behouden van de  ‘ANBI – Status.’ RSIN / fiscaal nummer: 8528 22 558
 

 

2.         Statutaire doelstelling

De volgende statutaire bepalingen zijn van belang en worden daarom hier aangehaald:

·                 het onder publieke aandacht brengen van vrouwelijke voormalige slachtoffers van seksueel kindermisbruik en fysieke en psychische mishandeling binnen de rooms-katholieke kerk (dit misbruik en deze mishandeling hierna aan te duiden als: "kerkelijk kindermisbruik");

·                 het behartigen van belangen, in de ruimste zin van het woord, van zowel mannelijke als vrouwelijke (voormalige) slachtoffers van kerkelijk kindermisbruik (deze slachtoffers hierna ook aan te duiden als "lotgenoten");

·                 het bevorderen van ervaringsdeskundigheid bij lotgenoten;

·                 het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn;

·                 Het ondersteunen en adviseren van lotgenotengroepen in andere domeinen

 

3.         Werkzaamheden van de stichting

De werkzaamheden van de stichting zoals hieronder gepresenteerd zijn beknopt geformuleerd terug te vinden in de statuten.

De stichting streeft ernaar om tweemaal per jaar een landelijke lotgenotendag te organiseren voor vrouwen.  Deze dagen zijn bedoeld om informatie te verschaffen, bijvoorbeeld over processen van erkenning en genoegdoening, standpunten van de RK kerk, en mogelijke hulp- en zorgverlening. Daarnaast dienen deze dagen om contact tussen lotgenoten onderling tot stand te brengen en te onderhouden. Deze contacten zijn niet alleen individueel van belang, maar zijn ook een eerste aanzet tot het vormen van kleinere zelfhulpgroepen van lotgenoten.

Tot nu toe zijn deze dagen telkens bezocht door 50 – 100 vrouwen. Voor  2018 moet rekening gehouden worden met een bezoekersaantal van minstens 50 personen.

De stichting ondersteunde tot juni 2017 individuele lotgenoten (zowel vrouwen als mannen) en groepen lotgenoten (zowel vrouwen als mannen) in het traject van de klachtenprocedure zoals deze is ingesteld door de RK kerk en in het traject van herstelbemiddeling. Voor deze begeleiding maakte de stichting gebruik van ervaringsdeskundige vrijwilligers. De stichting is middels e-mail en facebook bereikbaar en vier werkdagen per week ook telefonisch bereikbaar voor lotgenoten.

In de 2017 zijn klachten- en compensatieprocedures beëindigd. Het Meldpunt Misbruik in de RKK neemt nieuwe meldingen wel in behandeling. Het VPKK blijft pleiten voor zo ruimhartig mogelijke behandeling van nieuwe meldingen. Het VPKK blijft eveneens streven naar onafhankelijk toezicht op de verwerking en behandeling van deze nieuwe meldingen.

De stichting begeleidt individuele lotgenoten. Deze begeleiding kan bestaan uit een luisterend oor, maar ook uit praktische hulp bij het streven naar erkenning en genoegdoening. De stichting maakt hiervoor gebruik van ervaringsdeskundige vrijwilligers met voor deze taken relevante scholing en werkervaring.

De stichting wil de professionaliteit van de ervaringsdeskundige vrijwilligers blijven verhogen door  zelf  trainingen en workshops te organiseren voor deze vrijwilligers of door extern gegeven trainingen voor haar vrijwilligers te bekostigen.

De stichting onderhoudt contacten met alle maatschappelijke partijen die een rol (kunnen) spelen bij het behartigen van de belangen van lotgenoten.

De stichting wil de awareness in de maatschappij verhogen en de maatschappelijke verantwoordelijkheid ten aanzien van kindermisbruik en –mishandeling in het algemeen en in het bijzonder t.a.v kerkelijk kindermisbruik inzichtelijk maken door publicaties in kranten, tijdschriften en op internet. Daarnaast wil zij haar medewerking verlenen aan TV programma's, wetenschappelijke en journalistieke onderzoeken en publicaties in boekvorm.

 

De stichting werkt mee aan de oprichting van een koepelorganisatie voor meerdere lotgenotenorganisaties op het gebied van kindermisbruik en -mishandeling, in meerdere contexten. In de loop van 2018 zal deze koepelorganisatie naar verwachting een feit zijn.

 

Kort overzicht werkzaamheden 2017:

jan –dec

ondersteuning lotgenoten, bevordering publiek bewustzijn

Nieuwe melders Goede Herder Parochies

jan-december

ondersteuning en advisering

Ex-Jehova’s getuigen en lotgenoten sport, afstandsmoeders

 

 

 

Januari 2017

Politiek; Belangenbehartiging

AO

Februari

steunbewijs: belangen lotgenoten

Archiefonderzoek

Maart-November

integriteitsbeleid

Mediatie KLOKK

juni

 

sluiting Klachten cie. herzieningen

Jan- Oktober

Samenwerking Lotgenotengroepen: ondersteuning en advisering Lotgenotengroepen in andere domeinen

Koershuis bouw en oprichting

september

Bevorderen Publiek bewustzijn aandacht

bijdrage aan Publicatie: “uw wil geschiede” Truska Bast

Jan-december

Onderzoek, belangenbehartiging, publieke bewustzijn geschiedenis

cie. de Winter

Jan- Dec

Onderzoek ontwikkeling ervaringsdeskundigheid

Intervict, onderzoek S.O organisaties

…..

Onderzoek ontwikkeling ervaringsdeskundigheid

ondersteuning onderzoek herstelbemiddeling.

jan-dec

lotgenotenbegeleiding/ondersteuning

nieuwe melders

november

 Samenwerking andere groepen

Evaluatie SKIP

November

Samenwerking andere groepen

boekpresentatie Theresia Stiller

!8 dec

Media, belangenbehartiging en publiek bewustzijn

Persconferentie verslag sluiting Meldpunt

 

Contacten en samenwerking 2017:

Commensha, Coördinatiecentrum Mensenhandel

V&J J&V ministerie en cie.

Prof Dr. Selma Leijdesdorff Hoogleraar Oral History, Huizinga instituut

Media
Maatschappelijk werker, betrokken omstander : steun bij bespreekbaar maken Misbruik in regio

Ministerie voormalig V&J

Parlementaire Commissie voormalig V&J

Meldpunt Misbruik RKK

Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag RKK

SKIP 

Prof Dr. Marjan Olfers

Zorgbelang

SHN

Inervict

Mr Korver

VPSG

Raymond Lelkens

Catharina Halkes Fonds

Strackxs

 

Jaarrekeningen VPKK 2013 - 2017
                   
                   
  2013   2014   2015   2016   2017
INKOMSTEN                  
Inkomsten donaties               325,00            11.090,00              4.211,00                 770,00                 720,00
Inkomsten susidie Oral History                     -            100.000,00                       -                         -                         -  
Inkomsten Borgen                     -                         -                         -                2.500,00              1.000,00
onttrekking aan reserve                  31.228,78            43.982,29              4.710,27
                   
                325,00          111.090,00            35.439,78            47.252,29              6.430,27
                   
BESTEDINGEN                  
Kosten bestuur en begeleiding               203,52                 325,00                       -                         -                         -  
Kosten administratie                20,00                 116,34                 115,37                 120,41                 151,61
Kosten kort geding                     -                7.580,15                       -                         -                         -  
Kosten Oral History                     -              22.333,00            35.324,41            47.131,88              6.278,66
Voorschotten bestuur                     -                   848,05                       -                         -                         -  
toevoeging aan reserve               101,48            79.887,46            
                   
                325,00          111.090,00            35.439,78            47.252,29              6.430,27
                   
ACTIVA                  
Eindsaldo bank               101,48            79.988,94            48.760,16              4.777,87                  67,60
Vorderingen bestuursdeclaraties          10.924,09            10.924,09            10.924,09            10.924,09            10.924,09
Vordering tbv borgen                        2.500,00              3.500,00
Vorderingen OH                      10.928,66              4.650,00
                   
           11.025,57            90.913,03            59.684,25            29.130,62            19.141,69
                   
PASSIVA                  
Reserves               101,48            79.988,94            48.760,16              4.777,87                  67,60
Langlopende schuld BL 2012-2013          10.924,09            10.924,09            10.924,09            10.924,09            10.924,09
Langlopende schulden  Borgen                        2.500,00              3.500,00
Langlopende schuld OH-Sinistra                      10.928,66              4.650,00
                   
           11.025,57            90.913,03            59.684,25            29.130,62            19.141,69
                   

Toelichting:

Voor het beheer van de bankrekening geldt het vier-ogen-principe 

                 
Vanaf 2014 tm 2017 heeft VPKK bestuurskosten kunnen declareren bij SKIP (Seksueel Kindermisbruik Instellingen Pleeggezinnen) 
Indien nodig wordt een overzicht daarvan zo spoedig mogelijk opgestuurd.            
Met ingang van 2018 dient VPKK de bestuurskosten weer voor eigen rekening te nemen.        
VPKK werkt aan fondsenwerving om zichzelf te kunnen financieren en achterstallig schulden weg te kunnen werken.
Er worden aan medewerkers geen beloningen of vacatiegelden uitgekeerd, alleen onkostenvergoedingen.                  
                   
Bank                  
saldo per 1-1-2013 0,00                
mutaties in 2013 101,48                
saldo per 31-12-2013 101,48                
mutaties in 2014 79.887,46                
saldo per 31 -12-2014 79.988,94                
mutaties in 2015 -31.228,78                
saldo per 31-12-2015 48.760,16                
mutaties in 2016 -43.982,29                
saldo per 31-12-2016 4.777,87                
mutaties in 2017 -4.710,27                
saldo per 31 12 2017 67,60                
                   

 

 

 

Lees meer...
                 
                   
Jaarrekeningen VPKK 2013 - 2017
                   
                   
  2013   2014   2015   2016   2017
INKOMSTEN                  
Inkomsten donaties               325,00            11.090,00              4.211,00                 770,00                 720,00
Inkomsten susidie Oral History                     -            100.000,00                       -                         -                         -  
Inkomsten Borgen                     -                         -                         -                2.500,00              1.000,00
onttrekking aan reserve                  31.228,78            43.982,29              4.710,27
                   
                325,00          111.090,00            35.439,78            47.252,29              6.430,27
                   
BESTEDINGEN                  
Kosten bestuur en begeleiding               203,52                 325,00                       -                         -                         -  
Kosten administratie                20,00                 116,34                 115,37                 120,41                 151,61
Kosten kort geding                     -                7.580,15                       -                         -                         -  
Kosten Oral History                     -              22.333,00            35.324,41            47.131,88              6.278,66
Voorschotten bestuur                     -                   848,05                       -                         -                         -  
toevoeging aan reserve               101,48            79.887,46            
                   
                325,00          111.090,00            35.439,78            47.252,29              6.430,27
                   
ACTIVA                  
Eindsaldo bank               101,48            79.988,94            48.760,16              4.777,87                  67,60
Vorderingen bestuursdeclaraties          10.924,09            10.924,09            10.924,09            10.924,09            10.924,09
Vordering tbv borgen                        2.500,00              3.500,00
Vorderingen OH                      10.928,66              4.650,00
                   
           11.025,57            90.913,03            59.684,25            29.130,62            19.141,69
                   
PASSIVA                  
Reserves               101,48            79.988,94            48.760,16              4.777,87                  67,60
Langlopende schuld BL 2012-2013          10.924,09            10.924,09            10.924,09            10.924,09            10.924,09
Langlopende schulden  Borgen                        2.500,00              3.500,00
Langlopende schuld OH-Sinistra                      10.928,66              4.650,00
                   
           11.025,57            90.913,03            59.684,25            29.130,62            19.141,69
                   
Toelichting:                  
Vanaf 2014 tm 2017 heeft VPKK bestuurskosten kunnen declareren bij SKIP (Seksueel Kindermisbruik Instellingen Pleeggezinnen) 
Indien nodig wordt een overzicht zo spoedig mogelijk opgestuurd.            
Met ingang van 2018 dient VPKK de bestuurskosten weer voor eigen rekening te nemen.        
VPKK is druk doende met fondsenwerving om zichzelf te kunnen financieren en achterstallig schulden weg te kunnen werken.
                   
                   
Bank                  
saldo per 1-1-2013 0,00                
mutaties in 2013 101,48                
saldo per 31-12-2013 101,48                
mutaties in 2014 79.887,46                
saldo per 31 -12-2014 79.988,94                
mutaties in 2015 -31.228,78                
saldo per 31-12-2015 48.760,16                
mutaties in 2016 -43.982,29                
saldo per 31-12-2016 4.777,87                
mutaties in 2017 -4.710,27                
saldo per 31 12 2017 67,60                
Lees meer...

Tussentijdse rapportage VPKK per 1-8-2018

 
         

banksaldo Triodosbank

1-1-2018

   

 €      67,60

         

INKOMSTEN

       
         

Stg Beheer Toezicht Seksueel Misbruik RKK

 Bijdrage onkosten voorgaande jaren

 € 18.056,00

   

Jezuieten Nederland

 1e bijdrage (in drie jaren totaal € 15.000,--)

 €   5.000,00

   

Giften van particulieren

 

 €      270,00

   
     

 € 23.326,00

 
         

UITGAVEN

       
         

Aflossingen langlopende schulden

 

 € 18.070,67

   

Bankkosten

 

 €       73,48

   
     

 € 18.144,15

 
         

Saldo

     

 € 5.181,85

         

Banksaldo

1-8-2018

   

 € 5.249,45


Lees meer...

Contact gegevens

Ben je zelf of is een naaste als kind slachtoffer geweest en wil je met iemand praten over kerkelijk misbruik, neem dan telefonisch of via e-mail contact op met het VPKK. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Telefonisch contact gaat in eerste instantie via Annemie Knibbe. Wil je geen e-mail versturen, dan kan je ons bereiken op het volgende adres: VPKK Grotedries 14 6223AE Maastricht 043 3620897 06 53393818

Ons team

image

Annemie Knibbe

Woordvoorder

Annemie is ervaringsdeskundige psychisch geweld in een nonneninternaat. Zij volgde een vrij doctoraal studie geneeskunde op het gebied van filosofie en wetenschapstheorie.

Sinds begin 2010 begeleidt ze individuele lotgenoten en groepen m/v in de processen van coming-out, herstelbemiddeling en het klachtenproces. Onderdeel van het dagelijks werk is het aanspreken van oversten en het bevorderen van vertrouwen tussen lotgenoten en oversten. Om van daaruit tot herstelbemiddelingstrajecten te komen onder leiding van experts op dit gebied.

Binnen het platform is Annemie woordvoerder

Contact Information:

annemie@vpkk.nl
043 3620897 - Bereikbaar op ma, di, wo en vrijdag van 09.00-17.00
06 53393818

 

 

image

Brigitte Kicken

Ervaringsdeskundige

Brigitte Kicken. Brigitte was van 1979 tot 2016 werkzaam als leraar in het speciaal basisonderwijs. Zij is ervaringsdeskundige seksueel misbruik door een pastoor in de kinderjaren. Zij heeft substantiele kennis van het proces van bewustwording van het misbruik en van het te boven komen van de gevolgen. Brigitte is actief als bestuurslid.

Contact Information:

brigitte@vpkk.nl

 

 

 

image

Marjan van der Kooij

Coach

Marjan is ervaringsdeskundige seksueel misbruik in parochie en coached vrouwen in hun proces van comming out.

Zij werkte als docente in het middelbaar onderwijs en is getraind en ervaren met telefonische hulpverlening bij SOS telefoon. Ze werkt nu in een hospice.

Binnen het VPKK levert zij een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van de intervisie gesprekken.

Contact Information:

marjan@vpkk.nl

 

 

 

image

Maud Kips

Jurist

Maud is jurist en ervaringsdeskundige.

Maud heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van de herstelbemiddeling en werkte samen met lotgenoten aan herstelbemiddeling bij de Broeders van Liefde en de Fraters van Utrecht. Ze heeft veel ervaring met de begeleiding van lotgenoten in de fase van coming out, voorbereiding tot het indienen van een klacht en de begeleiding tijdens de klachtprocedure.

Zij maakt met lotgenoten de vertaalslag van de ervaring en de schade naar de juridische mogelijkheden daaromtrent.

Contact Information:

maud@vpkk.nl

 

 

 

image

Pascale Rademakers

 

Pascale Rademakers is afgestudeerd als medisch bioloog en momenteel zelfstandig werkzaam als interim treasury specialist. Pascale zet zich graag in voor het VPKK, omdat zij het belangrijk vindt voor slachtoffers van misbruik om gehoord te worden.

Contact Information:

pascale@vpkk.nl

 

 

 

Login Form